De Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (RLBHG), opgericht door besluit van 15 maart 1990, heeft als taak om gemotiveerde adviezen uit te brengen over alle gewestelijke bevoegdheden met betrekking tot het leefmilieu.

Voor het waterbeleid wordt de Raad voor het Leefmilieu vervoegd door andere organismen om het Comité van watergebruikers te vormen.

Nieuws

Sinds 01/08/2020 verzorgt een nieuw team van 2 personen het secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu.

In het kader van de Gewestelijke Beleidsverklaring van juli 2019 (zie inkadering), heeft de Minister van Milieu, via het Ministerieel Besluit van 8 juli 2020 betreffende de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Secretariaat van Brupartners belast met het verzekeren van de administratieve en logistieke werking van de Raad voor het Leefmilieu, zonder inwerking op de onafhankelijkheid van de Raad voor het Leefmilieu.

Het Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu heeft als taken de organisatie, de voorbereiding en de opvolging van de vergadering (oproepingen, agenda’s, processen-verbaal) en de uitwerking van documenten (analysenota’s, ontwerpen van adviezen, adviezen) voor de werken van de Raad voor het Leefmilieu. Het staat ook de Voorzitter van de Raad bij tijdens de vergaderingen.

 Beleidsverklaring:

« De Regering zal voorstellen om het secretariaat van de Economische en Sociale Raad te laten instaan voor de coördinatie van de verschillende adviesorganen van het Brussels Gewest, zonder dat dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van die organen.

Daarbij zal de Regering voorstellen om de architectuur van de verschillende overlegstructuren te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken, zodat zij toegankelijker worden voor de burger. »

De laatste adviezen van de Raad voor het Leefmilieu