Raad voor
het leefmilieu

BRUssel

De Raad voor
het Leefmilieu

De Raad voor het Leefmilieu, opgericht bij besluit van 15 maart 1990, is een gewestelijk Brussels adviesorgaan bevoegd voor het leefmilieu.

Le Conseil de l'Environnement est un organe consultatif bruxellois compétent en matière d'environnement.
La mission du Comité des Usagers de l'Eau est d'évaluer les politiques de l'eau à Bruxelles.

Het Comité van
Watergebruikers

Het Comité van Watergebruikers, opgericht bij besluit van 24 april 2014, is een vaste werkgroep die binnen de Raad voor het Leefmilieu werd opgericht.

Het Comité van
Klimaatdeskundigen

Om de klimaatkwestie en de klimaatambitie centraal te stellen in het overheidsbeleid, werd een Comité van Klimaatdeskundigen opgericht binnen de Raad voor het Leefmilieu.

De adviezen
van de Raad
voor het Leefmilieu

De Raad heeft als taak om een gemotiveerd advies uit te brengen over alles onder gewestelijke bevoegdheid dat te maken heeft met het leefmilieu. 

Via het Comité van Watergebruikers dat binnen de Raad voor het Leefmilieu wordt opgericht, heeft de Raad als opdracht om, op eigen initiatief of op verzoek van de Regering of BRUGEL, een gemotiveerd advies uit te brengen over alle kwesties die betrekking hebben op het waterbeleid.

Hieronder vindt u
de laatste gepubliceerde adviezen:

A-2022-033: Ministerieel besluit houdende uitvoering van bijlagen XXIV en XXV van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende uitvoering van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Het advies lezen

Een nieuw advies werd net gepubliceerd!