Advies n°2020/03/19 betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van Richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (1e lezing).

De Raad voor het Leefmilieu werd geraadpleegd over dit voorontwerp van ordonnantie. Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst. Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van de … Meer lezen

Advies n°2020-03-09/02 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende stationaire batterij accumulatoren en UPS-eenheden – 1ste lezing.

De Raad voor het Leefmilieu werd geraadpleegd over dit voorontwerp van besluit. Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst. Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van de … Meer lezen

Advies n°2020-03-09/02 betreffende het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het door Leefmilieu Brussel opgestelde EPB-certificaat voorde Niet-Residentiële EPB-eenheden.

De Raad voor het Leefmilieu werd geraadpleegd over dit ontwerp van ministerieel besluit. Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst. Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van … Meer lezen

Advies n°2020-02-14/02 betreffende het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone- 1e lezing

De Raad voor het Leefmilieu werd geraadpleegd over dit voorontwerp van besluit. Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst. Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van de … Meer lezen

Advies n°2020-02-14/02 betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van het verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, van de Bijlagen en van de Aanhangsel (CDNI)

De Raad voor het Leefmilieu werd geraadpleegd over dit voorontwerp van ordonnantie. Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst. Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van de … Meer lezen

Advies n°2020-02-14/01 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit – 1e Lezing

De Raad voor het Leefmilieu werd geraadpleegd over dit voorontwerp van besluit. Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst. Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van de … Meer lezen

Advies n°2020-02-14 betreffende de tariefmethodologie voor de vaststelling van de watertarieven vanaf 1 januari 2021

Het Comité voor watergebruikers werd geraadpleegd over dit ontwerp van methodologie. Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst. Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van de Raad … Meer lezen

Advies n° 2019-10-16/02 over de vraag van Vivaqua tot indexering van de tarieven op 1 januari 2020

Het Comité wordt geraadpleegd over het verzoek van Vivaqua om haar tarieven te indexeren, dat steunt op het feit dat deze sinds 2014 niet meer werden geïndexeerd en er tegelijkertijd grote infrastructuurkosten te verwachten zijn. Vivaqua vraagt subsidies aan het Gewest om haar financiële ratio’s te kunnen nakomen en om te kunnen blijven lenen voor … Meer lezen

Avdies n°2019-03-13 over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de oprichting, exploitatie en de controle van de spaarbekkens voor overtollig regenwater reglementeert. – 1ste lezing

Dit ontwerpbesluit heeft tot doel een reglementair kader in te voeren voor de privatieve spaarbekens, vooral om de problemen op te lossen van een slechte kennis en een slecht onderhoud van deze bekkens die, indien ze hun overstromingspreventiefunctie niet kunnen vervullen, bijdragen aan de verzadiging van het rioleringsnet. Hiervoor zullen deze constructies, op voorwaarde dat … Meer lezen

Advies nr 2019-11-13/02 betreffende het ontwerp van ministerieel besluit houdende aanpassing van de categorieën en van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor de gecertificeerde fotovoltaïsche installaties

De Raad voor het Leefmilieu werd geraadpleegd over dit ontwerp van ministerieel besluit. Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst. Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van … Meer lezen