Dit ontwerpbesluit heeft tot doel een reglementair kader in te voeren voor de privatieve spaarbekens, vooral om de problemen op te lossen van een slechte kennis en een slecht onderhoud van deze bekkens die, indien ze hun overstromingspreventiefunctie niet kunnen vervullen, bijdragen aan de verzadiging van het rioleringsnet.

Hiervoor zullen deze constructies, op voorwaarde dat ze meer dan 10 m3 water kunnen bevatten, voortaan gebonden zijn aan een milieaangifte.

Daarnaast legt het ontwerp ook de voorwaarden vast voor installatie en controle van de systemen voor beheer van regenwater in open lucht.

In de eerste plaats wil het Comité de auteurs van de tekst feliciteren met dit initiatief. Toch zijn er enkele opmerkingen.

Het Comité stelt vast dat artikel 4§3 bepaalt:

“Elk spaarbekken met een inhoud gelijk aan of groter dan 25m³ is uitgerust met een elektrische aansluiting en een internetverbinding.” (eigen vertaling) 

Om Vivaqua te helpen bij het dagelijks beheer van het ingezamelde water, zou het verstandig zijn de drempel te verlagen, zodat deze uitrustingen kunnen worden voorzien voor spaarbekkens vanaf 10 m3 inhoud.

Bovendien is het om technische redenenen aangewezen de bepaling over de installatie van een internetverbinding anders te verwoorden en te vervangen door “een systeem voor telemetrie of afstandscontrole”.

Het is belangrijk dat een goede informatiecampagne wordt gevoerd voor het publiek. De aangifte van de spaarbekkens moet immers spontaan gebeuren en is ook onmisbaar voor de goede uitvoering van de bouwwerken en voor het onderhoud van deze spaarbekkens. Alleen zo kan een goede exploitatie van het rioleringsnet worden gegarandeerd. Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de registratie slechts gedeeltelijk is, en wordt de doelstelling van optimalisering van het beheer van het rioleringsnet niet gehaald. Bovendien worden de eigenaars niet geïnformeerd over hun nieuwe plichten.

Hoewel het in de huidige stand van zaken onmogelijk is een duidelijk overzicht te geven van het aantal betrokken spaarbekkens dat in gebruik is en het aantal betrokken spaarbekkens dat jaarlijks wordt gebouwd, betreuren we tot slot dat op geen enkel moment wordt gesproken over de kosten die de uitvoering van deze tekst zal meebrengen voor zowel VIVAQUA als de gebruikers van deze spaarbekkens. Bij gebrek aan een sociaaleconomische studie voorafgaand aan de besluitvorming zal de controle (ingebruikstelling en vijfjaarlijkse controle) van de spaarbekkens voor ongeveer 90% worden uitgevoerd door VIVAQUA, waarvan de tarieven worden gereguleerd door BRUGEL.

Bijgevolg beveelt het Comité aan dat:

  • de drempel voor installatie van de controle-uitrustingen wordt verlaagd tot 10 m3;
  • artikel 4§3 anders wordt verwoord;
  • een doeltreffende informatiecampagne voor het publiek wordt gevoerd;
  • een sociaaleconomische analyse van de impact op Vivaqua en op de gebruikers wordt gemaakt voorafgaand aan de goedkeuring van het besluit.