COMITÉ van klimaatdesKundigen

BRUssel

Het Comité

De regelgevende teksten waarmee het Comité is opgericht, zijn:

Aan de ene kant, de « Klimaat »-ordonnantie van 17 juni 2021 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.

Aan de andere kant, het besluit van 15 maart 1990 houdende de regeling, samenstelling en werking van de Raad voor het Leefmilieu.

Het Comité heeft 2 missies:

MISSIE N°1:

Dit Comité van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen bestu-deert en evalueert elk jaar de gewestelijke openbare beleidsvoeringen ten aanzien van de klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn.

Dit verslag gaat ook in op de naleving van de beginselen van de “Klimaat”-ordonnantie, met name: de beginselen van sociale rechtvaardigheid en rechtvaardige transitie, wederkerigheid, bijdrage van de burger, progressie, geïntegreerde vermindering van de vervuiling, en het beginsel van onschadelijkheid, volgens hetwelk geen enkele maatregel vanwege de gewestelijke overheden de klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn mag ondermijnen.

MISSIE N°2: 

Het Comité brengt ook adviezen uit over elke regelgevende tekst of elk project met betrekking tot het klimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uiterlijk op 31 maart van elk jaar dient het Comité tegelijk bij de regering en het parlement een verslag in met de evaluatie van de gewestelijke beleidsvoeringen met betrekking tot het klimaat en aanbevelingen op basis van deze evaluatie.

Dit verslag wordt elk jaar op Klimaatdag, 15 juni, door het Brussels Parlement onderzocht.

Samenstelling

Het Comité bestaat uit 8 onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen, waarvan ten minste de helft deel uitmaakt van de academische gemeenschap (universiteit of onderzoekcentrum) en die allen deskundig zijn op een specifiek gebied.

Het Secretariaat van het Comité wordt verzorgd door Youssouf BADY (ybady@brupartners.brussels ; 02 430 64 38). 

Leo VAN BROECK

Voorzitter

Vakgebied:

Duurzame steden en ruimtelijke ordening

Louise KNOPS

VICEVoorzitster

Vakgebied:

Sociale en gedragsaspecten

Jean-François BASTIN

Lid

Vakgebied:

Biodiversiteit

Julien BLONDEAU

Lid

Vakgebied:

Energie en technologie

Rozemien DE TROCH

Lid

Vakgebied:

Klimatologie

Lieselot VANHAVERBEKE

Lid

Vakgebied:

Luchtkwaliteit en mobiliteit

Marcelline BONNEAU

Lid

Vakgebied:

Circulaire economie en duurzaam voedsel

Geoffrey GRULOIS

Lid

Vakgebied:

Ruimtelijke ordening en duurzame stad