comite_usagers_eau_logo_RVB

Comité van
Watergebruikers

BRUSSEL

Het Comité

De Brusselse Regering besloot om een gecoördineerd en efficiënt waterbeleid voor de hoofdstad op te zetten. Het doel is de coördinatie van de openbaredienstopdrachten die worden vervuld door de verschillende actoren van de watersector optimaal te organiseren. In dat opzicht werd bij besluit van 24 april 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid, het “Comité van Water-gebruikers” opgericht.

Het Comité heeft 3 opdrachten:

Op eigen initiatief of op verzoek van de Regering of BRUGEL, een advies uitbrengen over alle kwesties die betrekking hebben op het waterbeleid.

Een advies uitbrengen in het kader van de procedure tot goedkeuring van de wijzigingen van de waterprijs. Het ziet er daarbij op toe dat bij de evolutie van deze prijs rekening wordt gehouden met de reële kostprijs van het water.

De taken verzekeren, die voordien waren toegewezen aan de Hoge Raad voor de Waterleidingen.

Samenstelling

Het Comité is samengesteld uit de leden van de Raad voor het Leefmilieu plus 5 bijkomende personen uit verschillende categorieën van watergebruikers.

Marc BUCKENS

VZW Ieder Zijn Woning

De VZW Ieder Zijn Woning neemt het beheer van onroerende goederen over van private eigenaars en verhuurt deze aan huurders met een beperkt inkomen.

Marie HANSE

Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water

De Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water streeft ernaar dat iedereen effectieve toegang heeft tot gas, elektriciteit en water, ongeacht de hoogte van hun inkomen, voor hun huishoudelijk gebruik, noodzakelijk voor de bevrediging van hun basisbehoeften en voor hun deelname aan het leven in de samenleving.

Marie-Noëlle DE DECKER

Centre d'action globale pour les familles

De Centre d’Action Sociale pour les Familles is een sociale dienst die gespecialiseerd is in sociale zekerheid en gezin in het bijzonder.

Tim VAN CAUWENBERGHE

Vzw Coördinatie Zenne

De Coördinatie Zenne ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de waterlopen en pleit voor een doeltreffende grensoverschrijdende en gecoördineerde aanpak van de milieuproblematiek door de verschillende actoren uit de drie gewesten.

Jean-Pierre NEMERY DE BELLEVAUX

Syndicaat van eigenaars en mede-eigenaars

Het Syndicaat van Eigenaars en Mede-eigenaars is een apolitieke, dynamische, onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk.