Comité des Usagers de l'Eau

Het Comité van watergebruikers

In het opzicht een gecoördineerd en efficiënt waterbeleid op te stellen in de hoofdstad, heeft de Brusselse Regering besloten om de coördinatie tussen de openbare diensten van de verschillende actoren in de watersector op geoptimaliseerde wijze te organiseren. In uitvoering hiervan is het « Comité van de watergebruikers » opgericht door het Besluit van 24 april 2014 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot coördinatie van de openbare dienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers.

Het Comité van watergebruikers is een vaste werkgroep opgericht binnen de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft 3 hoofdtaken.

Uit eigen beweging of op verzoek van de Regering of de Minister, een gemotiveerd advies te verlenen over elke aangelegenheid betreffende:

  • de bescherming van de gebruikers van de diensten die verband houden met het watergebruik;

  • de uitvoering van de openbaredienstopdrachten met betrekking tot de bewaring, het beheer en het gebruik van water;

  • het waterbeleid meer in het algemeen.

  •  

Verplicht een gemotiveerd advies uit te brengen in het kader van de procedure tot goedkeuring van de wijzigingen van de waterprijs, zoals vastgelegd door artikel 24 van het besluit van 24 april 2014 tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers. Dit advies ziet erop toe dat de evolutie van deze prijs rekening houdt met de reële kostprijs van het water, alsook met de criteria en beginselen vermeld bij artikel 38, § 3 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.

De taken te verzekeren, die voordien waren toegewezen aan de Hoge Raad voor de waterleidingen.

De leden van het Comité van watergebruikers

Het Comité is samengesteld uit de leden van de Raad voor het Leefmilieu en 5 personen die behoren tot diverse categorieën van watergebruikers. Bovendien kan het Comité, wanneer het zich moet uitspreken over een verzoek tot wijziging van de waterprijs, zich laten bijstaan door externe experts op het vlak van kwesties die te maken hebben met de tarifering van watergerelateerde activiteiten.

De vijf bijkomende personen die het Comité vervolledigen zijn:

Marc Burkens (ASBL logement pour tous);

Marie Hanse (Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water);

Marie-Noëlle De Decker (Centre d’action globale pour les familles);

Tim Van Cauwenberghe (VZW Coördinatie Zenne);

Jean-Pierre Nemery De Bellevaux (Syndicaten van eigenaars en mede-eigenaars).