Juridische kennisgeving

De Raad voor het Leefmilieu ontwikkelde deze website en beheert de inhoud ervan. Het gebruik van de website en de informatie die daarin wordt verstrekt, is enkel mogelijk voor zover de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. 

Enig gebruik van deze website houdt automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in. Als u deze website blijft gebruiken, dan stemt u in met de gewijzigde juridische kennisgeving. 

U bent verantwoordelijk voor het lezen van de juridische kennisgeving die van kracht is op het moment waarop u deze website opent en gebruikt. Als u de algemene voorwaarden van deze juridische kennisgeving niet naleeft, dan is uw toestemming om van de website gebruik te maken automatisch opgeheven.

 

1. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

In het kader van zijn coördinatieopdracht is het Secretariaat van Brupartners belast met de organisatorische, administratieve en logistieke werking van de Raad voor het Leefmilieu.

Deze website wordt beheerd door het Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu, een gewestelijk Brussels adviesorgaan bevoegd voor het leefmilieu met een maatschappelijke zetel in 1000 Brussels (België), Bischoffsheimlaan 26.

Tel: 02/205.68.68
E-mail: info@rlbhg.brussels
Verantwoordelijke uitgever: Caroline VINCKENBOSCH, Directeur van Brupartners
Hosting: CIBG

 

2. AANSPRAKELIJKHEID

De bedoeling van De Raad voor het Leefmilieu is om u via deze website toegang te geven aan zijn adviezen. Deze website dient geen reclamedoeleinden. De Raad voor het Leefmilieu doet al het mogelijke om de informatie op deze website te controleren en actueel te houden. De inhoud van deze website kan bovendien regelmatig worden aangepast. De Raad voor het Leefmilieu kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website steeds volledig, nauwkeurig en up-to-date is. De Raad voor het Leefmilieu kan niet op basis van de inhoud van deze website worden beoordeeld. Voor een correcte bedrijfsbeoordeling kunt u gebruik maken van de wettelijke informatiekanalen.

De Raad voor het Leefmilieu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de daarin verstrekte informatie. De Raad voor het Leefmilieu kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van technische problemen en onbeschikbaarheid van de website. De Raad voor het Leefmilieu garandeert geenszins dat de bestanden die via de website worden aangeboden compatibel zijn met de infrastructuur van de gebruiker.

De Raad voor het Leefmilieu kan de inhoud van deze website op ieder ogenblik volledig of gedeeltelijk en zonder voorafgaand bericht wijzigen. De Raad voor het Leefmilieu wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van fouten of het niet bijwerken van de website, behalve bij ernstige tekortkomingen of opzettelijke fouten.

 

3. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De websites waarnaar hyperlinks op deze website kunnen verwijzen, worden niet door De Raad voor het Leefmilieu gecontroleerd en De Raad voor het Leefmilieu is dus niet verantwoordelijk voor eventuele illegale inhoud op die externe websites, noch voor de hyperlinks die zelf doorverwijzen naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink naar een website van derden houdt op geen enkele wijze een goedkeuring of kwaliteitswaarborg van De Raad voor het Leefmilieu in.

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan De Raad voor het Leefmilieu of een derde houder is. Deze website, of bepaalde delen daarvan mogen uitsluitend worden afgedrukt of gereproduceerd voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, met de wettelijke vermeldingen die verwijzen naar de intellectuele eigendom: © De Raad voor het Leefmilieu. Iedere persoon die deze website wenst te reproduceren of onder het grote publiek te verspreiden, dient daartoe voorafgaand de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Raad voor het Leefmilieu te bekomen.

Elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, verdeling, overdracht, heruitgave, bekendmaking en/of weergave van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Raad voor het Leefmilieu.

 

5. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De Raad voor het Leefmilieu garandeert de bescherming van de privacy van iedere gebruiker en leeft de daarop toepasselijke wettelijke bepalingen na. De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en informatie over onze organisatie en diensten raadplegen zonder mededeling van persoonsgegevens.

Zie verklaring van persoonsgegevensbescherming.

 

6. LINK AANMAKEN NAAR DEZE WEBSITE

Een link mag niet worden toegevoegd aan websites waarvan het doel en het imago in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde, of niet stroken met doel en het imago van De Raad voor het Leefmilieu.

Een link mag niet om een betaling van de gebruiker vragen.

Zelfs indien u toestemming hebt gekregen om een link aan te maken, kan De Raad voor het Leefmilieu dit steeds zonder opgave van redenen verbieden. Voor het aanmaken van een betalende link of een link onderhevig aan enige vorm van betaling door de gebruiker, moet steeds de schriftelijke toestemming van De Raad voor het Leefmilieu worden gevraagd.

Een link die op een of andere manier niet aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

 

7. CONTACT

U kunt met De Raad voor het Leefmilieu contact opnemen via onderstaande gegevens of de overeenstemmende contactpagina.

Adres:
Raad voor het Leefmilieu en Comité van Watergebruikers

Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel
E-mailinfo@rlbhg.brussels
Tel.: 02/205.68.68

Contactpersonen:
Marie Carette (Secretaris van de Raad): marie.carette@cerbc.brussels (02/205.68.83)
Bertrand Ackerman (Secretaris van de Raad): bertrand.ackerman@cerbc.brussels (02/205.68.72)

 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze website, de exploitatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Behalve bij dwingende bepaling zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Laatst bijgewerkt op: 5 december 2022