Partners
van de Raad
voor het Leefmilieu

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden verschillende adviesraden opgericht om advies te geven aan de Regering. Elke adviesraad is bevoegd voor een of meerdere specifieke thema’s zoals leefmilieu, huisvesting, mobiliteit, enz. In die zin beschikt hij over specialisten van verschillende horizonten (academici, technici, besturen, verenigingen, sociale gespreks-partners, enz.).

De Raad voor het Leefmilieu heeft de ambitie om regelmatig samen te werken met andere adviesraden en andere instanties van het Brussels Gewest, met het doel om informatie en ideeën uit te wisselen, gezamenlijke adviezen op te stellen en gezamenlijke evenementen te organiseren zoals colloquia, onlineconferenties, enz.

Brupartners brengt, op eigen initiatief of op aanvraag van de Regering, adviezen of aanbevelingen uit over zaken die uitgaan van de bevoegdheden van het Gewest en die een weerslag hebben op zijn economisch en sociaal leven.

Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst van leefmilieu en energie in het Brussels Hoof-dstedelijk Gewest. Zijn actie-domeinen betreffen het milieu in de brede zin.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landscappen (KCML) is een adviesorgaan dat de Regering, op vraag van deze laatste of op eigen initiatief, adviseert over de bescherming en het behoud van het onroerend erfgoed en waakt over de herbestemming ervan.

De Gewestelijke Ontwikkelijngscommissie (GOC) brengt adviezen uit aan de gewestelijke Regering over sommige regelgeving als deze bepalingen inhouden die afwijken van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP).

Logo CFDD

De Raad voor het Leefmilieu is waarnemend lid bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), die adviezen uitbrengt aan de Belgische federale overheid over het federaal duurzame-ontwikkelingsbeleid.

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) is een consultatief orgaan met een algemene bevoegdheid van studie, aanbeveling en advies aan de Vlaamse Regering over het beleidsdomein leefmilieu.

De Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië (CESE Wallonie) is de gewestelijke adviesraad die de vertegenwoordigers van de werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties samenbrengt.

De Adviesraad voor Huisvesting (ARH) verenigt afgevaardigden van de openbare huisvestingsoperatoren, van verenigingen, van werknemers- en werkgeversorganisaties, afgevaardigden van de privésector en enkele deskundigen.

CRM

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) heeft tot doel adviezen en aanbevelingen te bestuderen, evalueren en formuleren met betrekking tot de mobiliteit in het algemeen en het openbaar vervoer in Brussel.

Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

De Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud (BHRNB) geeft advies aan de voogdijminister en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over alle vragen omtrent natuurbehoud.

Raad van Gebruikers van Elektriciteit en Gas

De Raad van Gebruikers van Elektriciteit en Gas heeft als taak advies te verstrekken aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, hetzij op eigen initiatief, hetzij op diens verzoek, over de bescherming van de gebruikers, de openbaredienstverplichtingen en -opdrachten en het rationeel gebruik van energie bij de levering en distributie van elektriciteit en gas.