Toegankelijkheidsverklaring Raad voor het Leefmilieu

De Raad voor het Leefmilieu verbindt zich ertoe om deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van de Raad voor het Leefmilieu: www.rlbhg.brussels.

 

1. WAT IS WEBTOEGANKELIJKHEID?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

 • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
 • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
 • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
 • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

 

2. NALEVINGSSTATUS

Deze website is gedeeltelijk conform met de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omwille van de hieronder vermelde vrijstellingen.

Niet-toegankelijke inhoud:

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet geheel in geslaagd. De hierna bedoelde inhoud is ontoegankelijk omwille van de buitensporige werklast voor het Secretariaat van de Raad:

 • Sommige afbeeldingen hebben geen correct tekstalternatief. Dit geldt ook voor sommige tabellen (samenvatting, titel).
 • De html-structuur moet worden verbeterd voor de inhoud van sommige pagina’s (bijvoorbeeld de hiërarchie van de titels en ondertiteltags). Dit geldt ook voor bepaalde tabellen (gebruik van headers en bepaalde ontbrekende attributen of elementen).
 • Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.
 • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.
 • De broncode bevat errors die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. 
 • Een beperkte toegankelijkheid van sommige administratieve documenten (Word, Excel, pdf)
 • Bepaalde links (bv. ‘lees meer’-links) zijn tekstueel niet duidelijk genoeg omschreven.
 • Een beperkte toegankelijkheid van redactionele aard.

Deze website wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring:

09/07/2020

Laatste herziening op:

 5/12/2022

De effectieve evaluatie van de conformiteit van de website www.rlbhg.brussels met de eisen van de Richtlijn (EU) 2016/2102 heeft het voorwerp zelfbeoordeling door de Raad voor het Leefmilieu uitgemaakt.

 

3. FEEDBACK

Wij kennen graag uw standpunt over onze inspanningen om de website van de Raad voor het Leefmilieu toegankelijker te maken. Indien u ons uw opmerkingen en/of suggesties wil bezorgen, gelieve een e-mail te sturen naar info@rlbhg.brussels.

 

4. FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Aarzel niet de Raad voor het Leefmilieu te contacteren indien u vragen heeft over de toegankelijkheid van de website.

Adres:
Raad voor het Leefmilieu en Comité van Watergebruikers
Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel

E-mail:  info@rlbhg.brussels
Tel.: 02/205.68.68

Contactpersonen:
Marie Carette (Secretaris van de Raad): marie.carette@cerbc.brussels (02/205.68.83)
Bertrand Ackerman (Secretaris van de Raad): bertrand.ackerman@cerbc.brussels (02/205.68.72)

 

5. KLACHTENPROCEDURE

Heeft u een klacht over onze website?
Neem contact op via info@rlbhg.brussels of bel het nummer 02/205.68.68 elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.
Hebt u contact opgenomen met de klachtenbehandelaar maar bent u niet tevreden met het antwoord?
Stuur dan uw klacht naar de Vlaamse Ombudsdienst.