Transparantie

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16/05/2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen moeten de transparantie van het bestuur versterken door de toegang tot administratieve documenten en milieu-informatie te vergemakkelijken. De Raad voor het Leefmilieu (hierna « de Raad ») stelt hiertoe de informatie betreffende zijn bevoegdheden, werking en organisatie ter beschikking.

IN HET KORT

Bevoegdheden

De Raad heeft als opdracht, op eigen initiatief of op vraag van de Regering of de Minister een gemotiveerd advies uit te brengen over elke bevoegdheids-materie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het milieu. Hij verstrekt zijn advies over elk ontwerp van ordonnantie en besluit inzake leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Organisatie

De Raad bestaat uit een Voorzitter, een Vicevoorzitster (in afwachting van aanstelling) en de Voorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud (van rechtswege lid), evenals uit 31 effectieve leden (en hun plaatsvervangers), verdeeld in twee taalgroepen (FR en NL), rekening houdende met een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. 

Werking

De Raad brengt een advies uit binnen een termijn van 30 dagen over teksten en ontwerpen die door de Regering of de Minister worden voorgelegd. Wordt het advies niet binnen voornoemde termijn uitgebracht, dan wordt hieraan voorbijgegaan. De adviezen van de Raad moeten publiek worden gemaakt, binnen een termijn van 20 werkdagen die ingaat vanaf hun betekening aan de Regering.

Plaatsaanbiedingen

De vacatures bij de Raad voor het Leefmilieu worden gepubliceerd op de internetsite van Brupartners.

Bevoegdheden

De Raad werd opgericht door het besluit van 15/03/1990 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De Raad is een Brussels gewestelijk adviesorgaan dat bevoegd is op het vlak van milieu. Hij heeft als opdracht, op eigen initiatief of op vraag van de Regering of de Minister een gemotiveerd advies uit te brengen over elke materie waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is met betrekking tot het milieu.  Hij verstrekt zijn adviezen over elk ontwerp van ordonnantie en besluit inzake leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo kunnen de behandelde onderwerpen betrekking hebben op de strijd tegen verontreiniging, de bescherming van de biodiversiteit, het afvalstoffenbeheer, de mobiliteit, enz.

Doorheen het Comité van Watergebruikers, dat in zijn midden werd opgericht in toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbare-dienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van Watergebruikers, heeft hij tot opdracht, op eigen initiatief of op vraag van de Regering of de Minister, een gemotiveerd advies uit te brengen over elk vraagstuk met betrekking tot het waterbeleid.

Organisatie

De Raad bestaat uit een Voorzitter, een Vicevoorzitter (in afwachting van aanstelling) en de Voorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud, evenals uit 31 effectieve leden (en hun plaatsvervangers)verdeeld in twee taalgroepen (FR en NL), rekening houdende met een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, overeenkomstig de ordonnantie van 27/04/1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen.

Maximum twee derden van de leden mogen tot de grootste taalgroep (FR) en minimum een derde van de leden moeten tot de andere taalgroep (NL) behoren. De Voorzitter en de Vicevoorzitster behoren tot een verschillende taalgroep en worden door de Regering aangesteld. Deze benoemt eveneens de andere leden van de Raad (met uitzondering van de Voorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud die van rechtswege lid is. Dit gebeurt op voordracht van de verschillende organisaties en overheden die hieronder worden opgesomd :

– 5 vertegenwoordigers van verenigingen zonder winstoogmerk die volgens hun statuut op het vlak van milieu actief zijn : Inter Environnement Bruxelles, BRAL, de Association pour la Promotion des Energies Renouvelables, het Réseau IDée en GoodPlanet Belgium

– 3 ambtenaren die Perspective, Urban en Brussel Mobiliteit vertegenwoordigen

– 3 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : het Algemeen Christelijk Vakverbond, het Algemeen Belgisch Vakverbond en de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

– 3 vertegenwoordigers van representatieve werkgeversorganisaties : BECI 

– 1 vertegenwoordiger van de middenstand : de Union des Classes Moyennes

– 3 deskundigen op het vlak van problemen inzake de bescherming van het leefmilieu, voorgedragen door de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel en de Université Catholique de Louvain

– 3 vertegenwoordigers van BRULOCALIS

– 2 vertegenwoordigers van het Brussels Agentschap voor openbare netheid, Net Brussel

– 3 vertegenwoordigers van organisaties voor de verdediging van de verbruikers of van algemeen nut : de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties, de Gezinsbond en het Réseau des Consommateurs Responsables

– 3 vertegenwoordigers voorgedragen door de Raad op grond van hun bijzondere wetenschappelijke expertise op een van de gebieden van de milieuvraagstukken en die de Ecole de la Santé Publique, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België vertegenwoordigen

– 1 vertegenwoordiger van elke wateroperator in de zin van de ordonnantie van 20/10/2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, die van rechtswege deelneemt aan de vergaderingen van het Comité van Watergebruikers : de Brusselse Maatschappij voor waterbeheer en VIVAQUA

Voor elk van de hierboven opgesomde leden wordt een plaatsvervanger benoemd. Dit gebeurt volgens dezelfde procedure als voor de effectieve leden. De volledige lijst met de naam van de effectieve en plaatsvervangende leden, evenals hun organisatie kan op deze pagina worden geraadpleegd.

De leden van de Raad voor het Leefmilieu worden aangesteld door de Regering bij elke volledige hernieuwing van Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Parlement), en wel ten laatste op de 1ste januari die volgt op de installatie ervan. Hun mandaat kan worden hernieuwd. De hoedanigheid van lid en plaatsvervanger houdt op te bestaan vanaf de datum waarop de organisatie of de overheidsdienst, die in de Raad vertegenwoordigd is, meedeelt dat het betrokken lid hem niet langer vertegenwoordigt. Naar aanleiding hiervan wordt een nieuw lid voorgedragen om het mandaat te voltooien.  

Behalve de leden van de Raad voor het Leefmilieu, bestaat het Comité van Watergebruikers uit 5 personen die afkomstig zijn uit diverse categorieën van watergebruikers die de VZW Ieder zijn woning, de Coördinatie van gas, elektriciteit en water, het Centre d’action globale pour les familles, de VZW Coördinatie Zenne en het Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat vertegenwoordigen.

Werking

De Raad brengt een advies uit binnen een termijn van dertig dagen over de teksten en ontwerpen die door de Regering of de Minister worden voorgelegd. Indien een advies niet binnen voornoemde termijn wordt medegedeeld, dan wordt hieraan voorbijgegaan. De adviezen van de Raad moeten binnen een termijn van twintig dagen na hun betekening aan de Regering publiek worden gemaakt. De adviezen van de Raad voor het Leefmilieu kunnen op deze pagina gelezen worden en de adviezen van het Comité van Watergebruikers kunnen op deze pagina gelezen worden. Onderstaand schema biedt een overzicht van het proces voor de opstelling van een advies bij de Raad voor het Leefmilieu.